Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Спеціальність 273 Залізничний транспорт - ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Зміст статті

ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Сучасний локомотив є потужним і швидкісним тяговим засобом, що забезпечує водіння великовагових вантажних і швидкісних пасажирських поїздів. Він являє собою складний машинний агрегат, обладнаний сучасними автоматичними пристроями керування й контролю.

Студенти цієї спеціальності, крім базових теоретичних загальноосвітніх дисциплін, вивчають:

№ з/п Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS Всього годин за навчальним планом
1 ПП 04 Технологія галузі та технічні засоби з/т 1.75 63
2 МПН 06 Електротехніка та електричні вимірювання 5 180
3 МПН 08 Технічна механіка 4.25 153
4 МПН 09 Матеріалознавство 2.7 96
5 МПН 07 Інженерна графіка 4.3 156
6 ПП 01 Основи промислової електроніки 3.5 126
7 ПП 02 Електричні машини 4.4 160
8 ПП 03 Автомат  гальма рух складу 4.75 171
9 ПП 06 Охорона праці 1.8 64
10 ПП 07 Основи стандартизації 1.75 63
11 ПП 09 Тепловози та дизель-поїзди 8.5 304
12 ПП 12 Електрорухомий склад залізниць 7.8 280
13 ПП 13 Технологія ремонту рух складу 10 360
14 ПП 14 Основи локомотивної тяги і управління локомотивом 3.3 120
15 ПП 15 Електропостачання залізниць 3.5 126
16 ВПП 2.4 Охорона праці в галузі 2.25 81
17 ПП 05 Технічна експлуатація залізниць та безпека руху 3.3 120
18 ПП 12 Електрорухомий склад залізниць 7.8 280
19 ВПП 2.1 Механізація та автоматизація технологічних процесів ремонту 1.5 54
 
Державна атестація для отримання атестату
№ з/п Назва Семестр
1 Українська мова 4
2 Іноземна мова 4
3 Математика 4
 
 Практика
№ з/п Назва практики Семестр Число тижнів Число один Форма контролю
1 Навчальна практика в майстернях 4 4 216 Залік
2 Практична робота на ПК 4 1 54 Залік
3 Навчальна практика на виробництві 6 2 108 Залік
4 Технологічна практика 7 12 648 Залік
5 Переддипломна практика 8 2 108 Залік
Державна атестація для отримання диплому
1 Дипломне проектування 8 12 432 Захист дипломного проекту
 

5 7 6

У процесі навчання та у період проходження виробничих практик студенти опановують кілька робочих професій (помічника машиніста локомотива, слюсаря з ремонту рухомого складу 3 - 4 розряду).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, які навчаються на спеціальності повинні мати:

Загальні знання:

Письмове ділове мовлення; Оформлення креслення; Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці, безпеки руху поїздів; Загальна діагностика технічного стану обладнання; Локальна діагностика технічного стану обладнання; Методи діагностики технічного стану деталей; Діагностичне устаткування; Електричні машини; Акумуляторні батареї; Автогальмове та пневматичне обладнання; Забезпечення правил техніки безпеки під час виконання робіт і знаходженні на станційних коліях; Порядок приймання і огляду локомотива; Перевірка готовності локомотива  в рейс; Організація контролю за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, правил охорони праці; Охорона праці при обслуговуванні локомотивів; Охорона праці при знаходженні на залізничних коліях; Охорона праці при деповському  ремонті обладнання локомотивів; Пожежна безпека; Виробнича санітарія і особиста гігієна; ЄСКД і ЄСТД; Будова і робота ДВЗ; Системи живлення дизелів; Системи повітропостачання, охолодження і мащення дизелів; Дизелі типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR; ТО дизельного обладнання; Ознаки нормальної роботи дизеля; Механічне обладнання тепловозів; Електричне обладнання тепловозів; Електричні машини тепловозів; Розрахунки кількості технологічного оснащення для дільниці (відділення); Визначення параметрів виробничого процесу; Визначення потреби технологічного оснащення за нормативними документами; Визначення витрат матеріалів та запасних частин за нормативами; Розробка і складання графіку огляду та ремонту технологічного устаткування; Організація роботи дільниці (відділення); Організація роботи ПТОЛ; Організація роботи комплексних бригад по ТО і поточному ремонту локомотивів; Організація роботи локомотивних бригад; Використання ПЕОМ при складанні документів обліку і звітності; Будова електровозів; Будова електропоїздів; Механічне обладнання електровозів та електропоїздів; Електричне обладнання електровозів та електропоїздів; Електричні машини електровозів та електропоїздів; Пневматичне обладнання електровозів та електропоїздів; Способи ремонту і відновлення спрацьованих деталей і спряжень; Приймання і ремонт локомотивів, агрегатів, вузлів; Організація контролю якості виконання ремонтно-відновлювальних робіт; Оформлення технологічної документації; Визначення параметрів при випробуванні вузлів і агрегатів; Світлофорна сигналізація; Автогальмове обладнання; Профіль колії; Організація контролю правильності покажчиків контрольного обладнання; Ознаки нормальної роботи локомотивного обладнання; Ознаки нормальної роботи приладів контролю і безпеки руху; Робота з контрольно-вимірювальними приладами та інструментом; Механічна обробка під час ремонту деталей.        

Загальні вміння:

- чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і письмовим;

- уміти забезпечувати виконання вимог безпеки руху поїздів, життєдіяльності та охорони праці;

- уміти якісно виконувати загальну і локальну діагностику вузлів або систем;

- уміти виконувати технічне обслуговування   і   поточний ремонт локомотивів;

- уміти виконувати типові технологічні розрахунки для визначення потреби у технічному оснащенні, вимірювальних приладах, механізації технологічних процесів;

- уміти розраховувати витрати   матеріалів та запасних частин;

- уміти складати місячні та річні плани ремонту локомотивів та графіки огляду і ремонту технологічного  устаткування, приладів, інструменту;

- уміти виконувати усі види ремонтно-відновлювальних робіт згідно технології в

дільниці (відділенні);

- уміти  контролювати  правильність покажчиків контрольного обладнання;

- уміти виявляти відхилення від норми в роботі вузлів і систем  локомотивного обладнання.

Основними типами локомотивів, які розглядаються в якості наочних прикладів є:

Тепловози:

магістральні - 2ТЭ116, серія ТЭ10, ТЭП60, ТЭП70, М62;

маневрові - ТЭМ 2, ТЭМ 7, ТГМ 4, ТГМ 6, ЧМЭ 3.

Електровози:

постійного струму - ДЕ 1, ВЛ 8, ЧС 2, ЧС 7;

змінного струму - ВЛ 60, ВЛ 80, ЧС 4, ЧС 8.

Випускники коледжу можуть працювати на:

 • промислових державних і недержавних підприємствах металургійної та гірничодобувної промисловості, де перевезення вантажів здійснюється залізничним транспортом;
 • залізницях загального користування міністерства транспорту та зв’язку.

Випускники коледжу з даної спеціальності можуть займати наступні посади:

 • Слюсар з ремонту тягового рухомого складу 3-4 розряду, локомотивного депо або тепловозоремонтного заводу.
 • Помічник машиніста локомотива (тепловоза, електровоза).
 • Бригадир слюсарів з ремонту тягового рухомого складу.
 • Майстер локомотивного депо або тепловозоремонтного заводу.
 • Майстер пункту екіпірування локомотивів.
 • Технік по замовленню і постачанню запасних частин та нестандартного об-ладнання для локомотивних депо.
 • Електрик з ремонту електричного обладнання тягового рухомого складу.
 • Технік - дефектоскопіст.
 • Черговий по локомотивному депо.
 • Механік локомотивного депо.

Цех з ремонту електровозів  в  депо ст. Дніпропетровськ Цех з ремонту електровозів  в  депо ст. Дніпропетровськ

Графік навчального процесу зі спеціальностей розроблений методистом з навчальної роботи, погоджений з заступником директора з навчальної роботи і затверджений директором коледжу.

На підставі графіку навчального процесу та навчального плану в коледжі щорічно складається графік навчання з визначенням часу на теоретичне навчання, навчальну та технологічну практики, визначається термін екзаменаційних сесій та складання державних екзаменів.

З дисциплін навчальний час розподілено між теорією і практикою згідно до вимог підготовки спеціалістів. Співвідношення нормативних дисциплін і дисциплін за вибором відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей. Співвідношення відведених годин на фундаментальну і спеціальну підготовку відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей.

Ukrainian English Polish Russian

Календар новин

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: