Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)

Коротка характеристика спеціальності

 
Галузь знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки – 6.070101 «Транспортні технології»
Назва спеціальності – 5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст
Кваліфікація – 3119 Технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті
Рівень акредитації  – І
Термін навчання: база 9 класів 3 роки 10 місяців
                         база 11 класів 2 роки 10 місяців

275 Транспортні технології (за видами) - 5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (ОП)

В 1955 році був відкритий наш навчальний заклад, однією із 5 перших спеціальностей була "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті".

Більше ніж півстоліття ми навчаємо студентів управлінню і керуванню залізничними перевезеннями. За цей час підготовили більше ніж 3500  спеціалістів залізничного транспорту.

Студентів в коледжі навчаємо відповідно до освітньої-професійної підготовки молодшого спеціаліста  за спеціальністю 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

Випускники коледжу можуть працювати на:

 • промислових державних і недержавних підприємствах, де перевезення вантажів здійснюється залізничним транспортом;
 • залізницях загального користування міністерства транспорту та зв’язку.

Випускники коледжу з даної спеціальності підготовлені  до роботи в галузі економіки:

 • Діяльність пасажирського залізничного транспорту;
 • Діяльність вантажного залізничного транспорту.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу, на залізницях загального користування:

 • Черговий по залізничній станції,
 • Черговий по сортувальній гірці,
 • Черговий по вокзалу,
 • Диспетчер поїзний
 • Маневровий диспетчер
 • Черговий по парку (на залізничному транспорті)
 • Оператор при черговому по станції
 • Касир квитковий
 • Касир товарний(вантажний)
 • Сигналіст
 • Складач поїздів
 • Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації перевізних документів .

На промислових державних і недержавних підприємствах випускники працюють:

 • Начальниками залізничних цехів
 • Заступниками навальників цехів
 • Начальниками служби руху
 • Начальниками станцій
 • Заступниками начальників станцій
 • Начальниками зміни залізничного цеху
 • Диспетчерами залізничного цеху
 • Черговими по станції
 • Черговими по парку
 • Операторами поста централізації (ЕЦ)
 • Старшими складачами поїздів
 • Складачами поїздів

- ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ -

 

Станція Дніпропетровськ

Залізничний транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по рейкових шляхах. Він у силу своєї надійності, регулярності, можливості перевезення вантажів і пасажирів незалежно від пори року і погодних умов, малого ступеня впливу на навколишнє середовище (у порівнянні з іншими видами транспорту), невеликої енергоємності перевізної роботи (споживання енергії на залізничному транспорті в 6 разів менше, ніж в авіації, і в 3 рази менше, ніж на автотранспорті) широко використовується як у внутрішніх, так і в міжнародних зв'язках.

Залізничний транспорт України по загальній довжині шляхів (23тис.км.) посідає четверте місце у світі (після США, Росії, Канади). По вантажообігу він виконує основні обсяги перевезень - 40-50% (навіть у рік найбільшого спаду - 1997 - понад 40%), а по пасажирообороті є незаперечним лідером - на нього доводиться 50-70% загального обсягу перевезень. Перевізна робота, здійснювана на залізницях України, майже дорівнює обсягу, який виконується  залізницями країн ЄС разом взятими. Розгорнута довжина залізничних ліній європейських країн перевищує існуючу в Україні в 4.2 рази, рівень перевезень вантажів на один жителя в Україні в 3.3 рази вище їхнього сумарного значення по європейських країнах. Це говорить про більше високу вантажонапруженість і інтенсивність залізниць України в порівнянні з європейськими. Роль залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України підсилюється й тим, що через територію держави пролягають основні транспортні трансєвропейскі коридори: Схід-Захід, Балтика-Чорне море. Зокрема, трансєвропейска залізнична магістраль Е-30, що бере початок у Берліні, перетинає Україну по маршруту Мостиска-Львів-Київ і йде далі до Москви. Вона ж на території Польщі перетинається зі швидкісними магістралями Е-59 і Е-65, і створює можливість швидкісного залізничного сполучення майже між всіма державами Європи.

Із входженням України в європейський економічний простір зі збільшенням у зв'язку із цим обсягів вантажних і пасажирських перевезень, значення залізничного транспорту зростає.

Залізничні колії поєднанні разом з іншими видами транспорту і утворять територіальні з'єднання шляхів, технічних засобів і служб перевезень, що включають всі види взаємодіючого транспорту. У транспортній системі України залізничний транспорт тісно взаємодіє з автомобільним транспортом (із трасою Харків - Ростов на Донові, шосе Харків - Севастополь та ін.), річковим (з портами на Дніпрі, Десні, Дунаї), морським (у портах Одеса, Миколаїв, Херсон) і іншими видами транспорту. Скоординованість  дій всіх видів транспорту забезпечує ефективні блокові, змішані зв'язки, у яких росте роль контейнерних перевезень,  як самого прогресивного способу доставки продукції.


- ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ -

Студенти цієї спеціальності, крім базових теоретичних загальноосвітніх дисциплін, вивчають наступні дисципліни  професійної  підготовки

№ пп, шифр за ОПП Найменування предметів Номер семестру Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг годин
Екзамени Заліки Курсові
Проекти Роботи
ПП 03.01 Охорона праці 5       1.5 54
ПП 03.02 Залізничні станції та вузли 5 4 5   6.5 234
ПП 03.03 Системи регулювання рухом на залізничному транспорті 5 4     5.5 198
ПП 03.04 Організація руху поїздів 8 5,6 6   9 324
ПП 03.05 Організація вантаж. і комерційної. роботи 8 6     8 288
ПП 03.06 Технічна експлуатація залізниць і безпека руху 6 5     7 252
ПП 03.07 Автоматизовані системи  управління на залізничному транспорті 8       4 144
ПП 03.08 Організація  пасажирських перевезень 6 5     7 252
ПП 03.09 Технологія галузі і технічні засоби залізничному транспорті 3       3.5 126
ПП 03.10 Економіка, організація і планування виробництва 8     8 4 144
ПП 03.11 Основи управлінської діяльності   8     1.5 54
ПП 03.12 Лабораторний практикум з керування рухом   6     4 144
  ВСЬОГО         61.5 2214

 

Державна атестація
Назва Семестр
Українська мова 4
Математика 4
Іноземна мова 4

 

Практика
Назва практики Семестр Число тижнів Число годин Форма контролю
Навчальна практика для отримання робітничої професії 6 2 60 Залік
Навчальна практика на виробництві 6 2 60 Залік
Технолог. практика на виробництві 7 12 360 Залік
Переддипломна практика 8 2 60 Залік
Дипломне проектування 8 12 432 Захист дипломного проекту

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, які навчаються на спеціальності повинні мати:

Знання:

Письмове ділове мовлення; Оформлення креслення; Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці, безпеки руху поїздів; Загальна діагностика технічного стану обладнання; Локальна діагностика технічного стану обладнання; Забезпечення правил техніки безпеки під час знаходженні на станційних коліях; Порядок приймання і огляду колій станції; Організація контролю за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, правил охорони праці; Охорона праці при знаходженні на залізничних коліях; Пожежна безпека; Виробнича санітарія і особиста гігієна; ЄСКД і ЄСТД; Використання ПЕОМ при складанні документів обліку і звітності; Світлофорна сигналізація; Профіль колії; Організація контролю правильності покажчиків контрольного обладнання; Ознаки нормальної роботи приладів контролю і безпеки руху; Організація охорони вантажів; Схема вантажної станції, характер роботи і комплекс пристроїв; Планування і маршрутизація перевезень; План формування поїздів для технічних станцій; Організація вагонопотоків з місць завантаження; Основи організації вагонопотоків; План формування поїздів для технічних станцій; Оперативне планування експлуатаційної роботи відділку залізниці; Загальні відомості про ЕОМ і апаратура передачі даних; Основні поняття АСУЗТ; Перспективи розвитку АСУЗТ; Загальна структура інформаційного забезпечення; Вхідна та вихідна інформація; Правила побудови інформаційних повідомлень.       

Вміння:

Чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і письмовим; Визначати перспективні обсяги перевезень вантажів і пасажирів; Розраховувати обсяги вагонопотоків і розміри руху поїздів по станціям; Визначати роль і значення станції  у спроектованій системі організації перевезень; Визначати варіанти взаємного розміщення станційних колій і парків станцій в залежності від технології проектування. Розробляти принципові рішення розміщення комплексу основних технічних споруд на станціях; Розробляти принципові схеми постів, роз’їздів, обгінних пунктів, проміжних станцій; Розробляти принципові схеми дільничних станцій; Розробляти принципові схеми пасажирських та пасажирських технічних станцій; Розробляти принципові схеми вантажних станцій загального користування; Розробляти принципові схеми транспортно-складських комплексів; Розраховувати тривалість виконання технічних операцій і тривалість зайняття станційних колій; Розраховувати кількість станційних колій за їх функціональним призначенням на станціях усіх типів; Розраховувати завантаження і пропускну спроможність станцій та їх елементів; Визначати показники роботи  станцій та їх елементів;  Визначати згідно з габаритом та функціональним призначенням колій між колійні відстані на станціях, станційних парках та інших об'єктах; Визначати потрібні відстані між суміжними стрілками при різних схемах їх взаємного розташування; Визначати місце установки на станціях граничних стовпчиків, вхідних, вихідних та маневрових сигналів та інших споруд; Розраховувати з'єднання станційних колій, елементів кривих; Конструювати і розраховувати стрілочні горловини станцій і окремих парків; Конструювати парки станційних колій за їх функціональним призначенням та визначати повну і корисну довжину колій; Виконувати масштабне проектування колійного розвитку у плані проміжних станцій; Виконувати проектування поздовжнього профілю станційних колій та парків; Класифікувати вантажні станції, транспортно-складські комплекси з визначенням доцільних типових схемних рішень; Використовувати проектну типову, довідкову та нормативну документацію з проектування; Розраховувати елементи гірочної технології; Складати технологічні графіки роботи сортувальної гірки;Визначати гірочний технологічний інтервал; Розподіляти маневри на станціях за їх призначенням; Визначати тривалість окремих маневрових операцій; Виконувати нормування маневрової роботи; Користуватися інструктивними вказівками, довідниками для визначення розрахункових параметрів маневрової роботи; Розробляти технологію обробки поїздів різних категорій; Встановлювати спеціалізацію парків і колій.


- ПРО ВИКЛАДАЧІВ -

Предметна комісія "Організація перевезень і охорони праці", яка безпосередньо займається підготовкою і випуском фахівців залізничного транспорту складається, як  з досвідчених так і молодих спеціалістів технічного напрямку. На даний момент в комісії працює 5 викладачів спеціальних дисциплін, а саме: Клюшник М.І, Сорокіна Н.О, Курицька С.Г, Бойко К.М., Мозолевич В.О.

Таблиця 1 - Викладацький склад комісії (кадрове забезпечення)

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові, (штат., сумісник) Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність Спеціальністьзадипломом Фото викладача
1 Клюшник Микола Іванович, 1952р. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, 1981, експлуатація залізничних доріг Інженер шляхів сполучень  
2 Курицька Світлана Геннадіївна, 1972р. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 1998, організація перевезень і керування на залізничному транспорті Інженер з організації перевезень і керування на залізничному транспорті  
3 Сорокіна Ніна Олексіївна, 1950р. Дніпропетровський інститут залізничного транспорту, 1987, управління процесами перевезень на залізничному транспорті Інженер шляхів сполучень по управлінню процесами перевезень на залізничному транспорті  
4 Бойко Катерина Миколаївна, 1957р. Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту. Будівництво залізничних доріг, шлях та шляхове господарство. 1982 Інженер шляхів сполучень - будівельник  
5 Мозолевич Вікторія Олександрівна, 1987р. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, 2009, організація перевезень і управління на залізничному транспорті Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті  

Таблиця 2 – Забезпеченість викладачами навчальних дисциплін спеціальності 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

№з/п Прізвище, ім’я та по-батькові Посада; для сумісників місце основної роботи, посада Категорія Дисципліни, які викладає
1 Клюшник Микола Іванович.  Голова предметної комісії "Організація перевезень і охорони праці" Вища

1. Охорона праці в галузі.

2. Комплексна мех. і автомат. в/р робіт.

3. Лабор. практикум з керування рухом.

4. Залізничні станції та вузли.

2 Курицька Світлана Геннадіївна  Заступник головипредметної комісії "Організація перевезень і охорони праці" Вища

1. Охорона праці.

2. Організація вантаж. і комерц. роботи.

3.Організація  пасажирських перевезень.

3 Сорокіна Ніна Олексіївна  Викладач предметної комісії "Організація перевезень і охорони праці" Вища, викладачметодист

1. Охорона праці.

2. Організація руху поїздів.

3. Автомат. системи  управління на з/т.

4. Технологія галузі і техніч. засоби з/т.

4 Бойко Катерина Миколаївна Викладач предметної комісії "Організація перевезень і охорони праці" Перша

1.Охорона праці.

2.Охорона праці в галузі.

5 Мозолевич Вікторія Олександрівна  Викладач предметної комісії "Організація перевезень і охорони праці" Друга

1. Охорона праці.

2. Системи регулювання рухом на з/т.

3. Техніч. експл. залізниць і безпека руху.


- НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ -

Заняття проводить голова предметної комісії, викладач вищої категорії 

Клюшник Микола Іванович.

Заняття проводить викладач вищої категорії - методист

Сорокіна Ніна Олексіївна

Заняття проводить викладач вищої категорії

Курицька Світлана Геннадіївна

 

Заняття проводить викладач першої категорії

Бойко Катерина Миколаївна

Заняття проводить викладач другої категорії

Мозолевич Вікторія Олександрівна

Предмети що викладаються в коледжі мають в своїй основі теорію яка викладається на лекціях і практичну частину. Практична частина проводиться для  кращого засвоєння тем з дисциплін. Ряд практичних робіт де є значні розрахунки, виконуються з застосуванням комп’ютерної техніки. Такі практичні роботи мають відповідне програмне забезпечення. Це робиться для того щоб зменшити час на відповідні розрахунки.

Для виконання практичних і лабораторних робіт розроблені інструкції та методичні вказівки до їх виконання.

Практичні та лабораторні роботи студенти предметної комісії виконують в відповідності до навчальних та робочих програм, які відповідно затверджені на засіданні предметної комісії і у заступника директора з навчальної роботи.

Практичні та лабораторні роботи студенти виконують в спеціальних кабінетах та лабораторіях.

В цих кабінетах і лабораторіях проводяться і навчальні практики в межах коледжу.

Практичне навчання можна розділити на дві складові:

- це навчання що проводиться в навчальному закладі;

- практичне навчання що проводиться на виробництві.

До практичного навчання що проводиться в навчальному закладі слід віднести як практичні, лабораторні роботи з дисциплін так і виконання курсових і дипломних проектів, а також проведення практик на базі коледжу.   Проведення занять з використанням проблемних практичних. ігрових ситуацій допомагає студенту краще освоїти спеціальні професійні дисципліни і спрямовані на підвищення якості змісту освіти.

Метою усіх видів практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності з «Організації перевезень і управління на залізничному транспорті».

 

Комп'ютерне тестування в аудиторії №413" Обчислювальної техніки і програмування"

Одним із прикладів є проведення серед студентів 3 і 4 курсів в нашому коледжі "Олімпіади" з дисципліни "Охорона праці в галузі" (викладачі Бойко К.М., Клюшник М.І.). В олімпіаді із чотирьох груп виявили бажання прийняти участь більше 30 студентів.

По результатам тестування на комп'ютері залишилося 15 студентів (конкуренція), які перейшли до наступного туру.

 

Практична частина "Олімпіади" в аудиторії №413" Обчислювальної техніки і програмування"

Наступне практичне завдання полягало в вирішенні різних ситуаційних практичних задач з яким студенти впоралися на відмінно.

Важливим практичним втіленням знань є виконання курсових проектів. Студенти працюють над проектами самостійно і використовують ті знання що отримали в процесі навчання. Безумовно викладач не залишається в стороні, але його роль полягає в контролі виконання курсового проекту і наданню необхідних консультацій. Студенти навчаються презентувати  свої курсові проекти.

 

Студенти гр. ОП 11-1/9 готовляться до захисту курсового  проекту з дисципліни  "Залізничні станції та вузли".

Курсовий  проект захищає студенткагр. ОП 11-1/9 Пащенко Анастасія

Комісія із захисту курсових проектів посередині голова комісії заступник директора Ковтун В.В. , викладачі: Сорокіна Н.О, Клюшник М.І.

 

Студенти групи ОП 10-1/9 в лабораторії №318" і ОП 10-1/9 опановують робочі професії

 

Починаючи з першого курсу ми готовим студентів до подальшої їх роботи на залізничному транспорті.

Ми проводимо екскурсії на підприємства міста і станції, зустрічі з випускниками. У нас тісні зв'язки з керівництвом станції Н.Д.Вузол, і вони залюбки знайомлять наших студентів з роботою залізничного вузла. Наші випускники працюючи на станції зарекомендували себе з гарної сторони.  

Студенти гр. ОП-14 1/9 ,перебуваючи  на станції Н.Д.Вузол , пройшли інструктаж з техніки безпеки, потім їх інженер станції ознайомив з роботою станції, з її технічними пристроями, роботою служби руху. В технічному центрі студенти ознайомилися з роботою чергового по станції і по гірці. В цей час там проводилися заняття з робітниками залізниці.

 

Студенти гр. ОП 14-1-9 на станції Н.Д.Вузол; Технічний центр станції

В технічному центрі станції проходять навчання від чергових по станції до начальників станцій нашої Придніпровської залізниці.

 

Навчання чергових по станції Н.Д.Вузол; Навчання чергових по гірці Н.Д. Вузол.


- ПРО ПРАКТИКУ -

Вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду є основними задачами при проведенні практик зі студентами коледжу.

Студенти спеціальності „ Організація перевезень і управління на залізничному транспорті ” найбільш досконало оволодівають спеціальністю при проходженні практики на робочих місцях, де вони працюють по спеціальності,  це відбувається при проходженні технологічної практики.

Наші студенти проходять практику не тільки в залізничних цехах промислових підприємств, і на станціях магістрального транспорту а і Дніпропетровського метрополітену.

Найбільше студентів в 2012- 2014році проходили практику на наступних станціях це:

станція Тальне і станція Одеська – Сортувальна Одеської залізниці;

станція Межова Донецької залізниці;

станція Ульянівка, Ароматна, Балівка, Привільна, Девладово, Нижньодніпровськ Вузол, Дніпропетровськ, Чапліне  Придніпровська залізниця і ряд інших станцій.

На промислових підприємствах найбільше пройшли практику на наступних підприємствах: ЧАТ «ТД завод Дніпропрес»;  Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат; ДП «Укрспецвагон»; Дніпропетровський металургійний завод імені «Комінтерну»; ВТП. «Павлоградвантажтранс»; «Інтерпайп Нико Тьюб»; «Інтерпайп-НТЗ»; «Євраз Баглєйкокс»; ПАТ «Дніпротяжаш»; ПАТ. «Дніпроазот».

Студенти 4  курсу на робочих місцях при проходженні технологічної практики

 

Студентка гр. ОП- 09-1/9 Бичкова Даша на станції Одеська – Сортувальна.

Студентка гр. ОП -09-1/9 Ларіонова Вікана станції Чортомлик Придніпровської залізниці

Студентка гр. ОП-09-1/9 Рябошапка Наталка на станції Девладово Придніпровської залізниці.

Студент гр. ОП-10-1/9  Гарець Володимир настанції Дніпропетровськ Придніпровської залізниці

 

Студент гр. ОП- 11-1/9  Стародуб Тетяна працювала черговою по станції Металургів

Схема залізниць України

Після закінчення технологічної практики  на предметній комісії «Організація перевезень і охорона праці», проходить захист практики, на якій  студенти виступають з презентаціями матеріалів технологічної практики, обмінюються  думками про накопичений досвід роботи та пропозиціями з удосконалення технології того або іншого виробництва. Під час захисту практики, студенти мали можливість  ознайомитись з технологію роботи не лише того підприємства,    де    вони   безпосередньо   проходили   практику,   а   й   інших підприємств.

Після захисту звітів, проводиться практична частина де студенти отримують рольові завдання якоїсь із професій конкретної виробничої ситуації. Студенти розповідають про свої дії в конкретній ситуації. Захищають практику по групам ті студенти що  були разом на одному підприємстві.

 

 Студенти захищають технологічну практику

 

Студенти гр. ОП 11-1-9. Кожна команда отримала рольові завдання однієї із професій.

Дипломне проектування

Основними завданнями дипломного проектування спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань отриманих у процесі навчання, розвиток навичок самостійної роботи, використання сучасних інформаційних технологій та визначення відповідності рівня підготовки випускника.

Голови ДКК завжди відзначали високий рівень підготовки наших спеціалістів. Це відзначав і Сахно В.В.- заступник директора по транспорту ЕВРАЗ ДМЗ ім. Петровського, а також Стехін П.І. - начальник служби перевезень «Придніпровської залізниці».

Дипломне проектування є заключним етапом навчання.

 


- НАШІ ВИПУСКНИКИ -

З випускниками нашого коледжу ми підтримуємо добрі стосунки. Наші випускники працюють на усіх підприємствах міста. Так на підприємстві ЕВРАЗ ДМЗ ім. Петровського, в залізничному цеху 80 відсотків, це випускники нашої спеціальності і займають ряд керівних посад, це начальник цеху Сологуб Є.В, заступник начальника ПелипенкоА.В, провідний інженер директора по транспорту Дейнега Н.А., начальник північно-західного району Дейнега В.Ф., начальник служби руху Шевцов В.Н., диспетчер північно-західного району  Дикая В.П., всі начальники змін, чергові по станціям і ряд інших випускників.

 

Начальник залізничного цеху Сологуб Є.В.; Начальник служби руху Шевцов В.Н

На ПАТ «Дніпротяжаш», начальниками зміни працюють: Закшевская Л.И  Кизим С.В,  Сирица Р.О  начальником вантажної служби Шарлай Л.В., а також ряд інших випустників.

 

Начальник зміни залізничного цеху Кизим С.В; Начальник вантажної служби Шарлай Л.В

Ширкова Світлана Миколаївна (Борисенко) гр ЕЖТ 83 1-8 Працює інженером відділу перевезень з безпеки руху Криворізької дирекції залізниць.

Клішина Настя навчалася в групі ОП 09-1/9. Після закінчення коледжу була направлена на ПАТ «Інтерпайп НМТЗ» працювала оператором при черговому по станції, черговою по станції, зараз диспетчером залізничного цеху, навчається на заочному відділенні Дніпропетровського державного університету залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна. В коледжі була старостою групи.

 

Ширкова Світлана Миколаївна; Клішина Анастасія

Предметна комісія "Організація перевезень і охорони праці", постійно запрошує випускників на зустрічі з викладачами і студентами.


- ПРО СТУПЕНЕВУ ПІДГОТОВКУ -

Після закінчення коледжу, студенти можуть продовжити своє навчання в Дніпропетровському державному університеті залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (ДДУЗТ)

Згідно угоди про ступеневу підготовку «Коледж - ВУЗ», випускники коледжу, які успішно закінчили навчальний заклад, зараховуються до ВУЗу на 2 курс денного відділення (3 курс заочного відділення) і продовжують навчання.

Крім того наші студенти також продовжують навчання і в Харківському університеті залізничного транспорту, як на денному так і на заочному відділенні.

 


- НАШІ НАГОРОДИ -

ВІДЗНАКИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ