Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Коротка характеристика спеціальності

 
Галузь знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки – 6.070105 «Залізничний транспорт»
Код та назва спеціальності – 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»
Освітньо-кваліфікаційний рівень  – молодший спеціаліст
Кваліфікація – технік-електромеханік з обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу
Рівень акредитації – І
Ліцензійний обсяг – 35
Термін навчання: база  9 класів 3 роки 10 місяців
                         база 11 класів 2 роки 10 місяців

273 Залізничний транспорт - 5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу (ТО)

Навчально-виховний процес зі спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» за напрямом 6.070105 «Залізничний транспорт» здійснюється у відповідності до діючих вимог ОКХ і ОПП (наказ МОН України № 147 від 20.03.2003р.), ОПП молодшого спеціаліста (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки) (затверджено МОНУ 23.04.2009), тимчасової ОПП спеціальності, варіативної компоненти ОКХ, ОПП, затвердженої директором коледжу; навчального плану, затвердженого директором коледжу.


ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Єдина транспортна система України містить у собі наступні види транспорту: сухопутний (залізничний, автомобільний, трубопровідний); водний (морський, внутрішній водний); повітряний.

Всі види транспорту розвиваються. Одні з них відіграють важливу роль у міжнародних економічних і пасажирських зв'язках (морський, повітряний), інші обслуговують в основному внутрішні зв'язки.

Найбільш розвинений в Україні залізничний транспорт. Він відіграє вирішальну роль у єдиній транспортній системі країни, значно впливаючи на економічні зв'язки між виробниками і споживачами продукції, областями та економічними районами України, із закордонними країнами.

Залізничний транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по рейкових шляхах. Він у силу своєї надійності, регулярності, можливості перевезення вантажів і пасажирів незалежно від пори року і погодних умов, малого ступеня впливу на навколишнє середовище (у порівнянні з іншими видами транспорту), невеликої енергоємності перевізної роботи (споживання енергії на залізничному транспорті в 6 разів менше, ніж в авіації, і в 3 рази менше, ніж на автотранспорті) широко використовується як у внутрішніх, так і в міжнародних зв'язках.

Залізничний транспорт України по загальній довжині шляхів (23тис.км.) посідає четверте місце у світі (після США, Росії, Канади). По вантажообігу він виконує основні обсяги перевезень - 40-50% (навіть у рік найбільшого спаду - 1997 - понад 40%), а по пасажирообороті є незаперечним лідером - на нього доводиться 50-70% загального обсягу перевезень. Перевізна робота, здійснювана на залізницях України, майже дорівнює обсягу, який виконується залізницями країн ЄС разом взятими. Розгорнута довжина залізничних ліній європейських країн перевищує існуючу в Україні в 4.2 рази, рівень перевезень вантажів на один жителя в Україні в 3.3 рази вище їхнього сумарного значення по європейських країнах. Це говорить про більше високу вантажонапруженість і інтенсивність залізниць України в порівнянні з європейськими. Роль залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України підсилюється й тим, що через територію держави пролягають основні транспортні трансєвропейскі коридори: Схід-Захід, Балтика-Чорне море. Зокрема, трансєвропейска залізнична магістраль Е-30, що бере початок у Берліні, перетинає Україну по маршруту Мостиска-Львів-Київ і йде далі до Москви. 2Вона ж на території Польщі перетинається зі швидкісними магістралями Е-59 і Е-65, і створює можливість швидкісного залізничного сполучення майже між всіма державами Європи.

Із входженням України в європейський економічний простір зі збільшенням у зв'язку із цим обсягів вантажних і пасажирських перевезень, значення залізничного транспорту зростає.

Залізничні колії поєднанні разом з іншими видами транспорту і утворять територіальні з'єднання шляхів, технічних засобів і служб перевезень, що включають всі види взаємодіючого транспорту. У транспортній системі України залізничний транспорт тісно взаємодіє з авто-мобільним транспортом (із трасою Харків - Ростов на Донові, шосе Харків - Севастополь та ін.), річковим (з портами на Дніпрі, Десні, Дунаї), морським (у портах Одеса, Миколаїв, Херсон) і іншими видами транспорту. Скоординованість дій всіх видів транспорту забезпечує ефективні блокові, змішані зв'язки, у яких росте роль контейнерних перевезень, як самого прогресивного способу доставки продукції.


ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Сучасний локомотив є потужним і швидкісним тяговим засобом, що забезпечує водіння великовагових вантажних і швидкісних пасажирських поїздів. Він являє собою складний машинний агрегат, обладнаний сучасними автоматичними пристроями керування й контролю.

Студенти цієї спеціальності, крім базових теоретичних загальноосвітніх дисциплін, вивчають:

№ з/п Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів ECTS Всього годин за навчальним планом
1 ПП 04 Технологія галузі та технічні засоби з/т 1.75 63
2 МПН 06 Електротехніка та електричні вимірювання 5 180
3 МПН 08 Технічна механіка 4.25 153
4 МПН 09 Матеріалознавство 2.7 96
5 МПН 07 Інженерна графіка 4.3 156
6 ПП 01 Основи промислової електроніки 3.5 126
7 ПП 02 Електричні машини 4.4 160
8 ПП 03 Автомат  гальма рух складу 4.75 171
9 ПП 06 Охорона праці 1.8 64
10 ПП 07 Основи стандартизації 1.75 63
11 ПП 09 Тепловози та дизель-поїзди 8.5 304
12 ПП 12 Електрорухомий склад залізниць 7.8 280
13 ПП 13 Технологія ремонту рух складу 10 360
14 ПП 14 Основи локомотивної тяги і управління локомотивом 3.3 120
15 ПП 15 Електропостачання залізниць 3.5 126
16 ВПП 2.4 Охорона праці в галузі 2.25 81
17 ПП 05 Технічна експлуатація залізниць та безпека руху 3.3 120
18 ПП 12 Електрорухомий склад залізниць 7.8 280
19 ВПП 2.1 Механізація та автоматизація технологічних процесів ремонту 1.5 54
 
Державна атестація для отримання атестату
№ з/п Назва Семестр
1 Українська мова 4
2 Іноземна мова 4
3 Математика 4
 
 Практика
№ з/п Назва практики Семестр Число тижнів Число один Форма контролю
1 Навчальна практика в майстернях 4 4 216 Залік
2 Практична робота на ПК 4 1 54 Залік
3 Навчальна практика на виробництві 6 2 108 Залік
4 Технологічна практика 7 12 648 Залік
5 Переддипломна практика 8 2 108 Залік
Державна атестація для отримання диплому
1 Дипломне проектування 8 12 432 Захист дипломного проекту
 

5 7 6

У процесі навчання та у період проходження виробничих практик студенти опановують кілька робочих професій (помічника машиніста локомотива, слюсаря з ремонту рухомого складу 3 - 4 розряду).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти, які навчаються на спеціальності повинні мати:

Загальні знання:

Письмове ділове мовлення; Оформлення креслення; Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці, безпеки руху поїздів; Загальна діагностика технічного стану обладнання; Локальна діагностика технічного стану обладнання; Методи діагностики технічного стану деталей; Діагностичне устаткування; Електричні машини; Акумуляторні батареї; Автогальмове та пневматичне обладнання; Забезпечення правил техніки безпеки під час виконання робіт і знаходженні на станційних коліях; Порядок приймання і огляду локомотива; Перевірка готовності локомотива  в рейс; Організація контролю за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, правил охорони праці; Охорона праці при обслуговуванні локомотивів; Охорона праці при знаходженні на залізничних коліях; Охорона праці при деповському  ремонті обладнання локомотивів; Пожежна безпека; Виробнича санітарія і особиста гігієна; ЄСКД і ЄСТД; Будова і робота ДВЗ; Системи живлення дизелів; Системи повітропостачання, охолодження і мащення дизелів; Дизелі типу 1А-5Д49, 10Д100, 5АД49, 14Д40, М756, К6S10DR; ТО дизельного обладнання; Ознаки нормальної роботи дизеля; Механічне обладнання тепловозів; Електричне обладнання тепловозів; Електричні машини тепловозів; Розрахунки кількості технологічного оснащення для дільниці (відділення); Визначення параметрів виробничого процесу; Визначення потреби технологічного оснащення за нормативними документами; Визначення витрат матеріалів та запасних частин за нормативами; Розробка і складання графіку огляду та ремонту технологічного устаткування; Організація роботи дільниці (відділення); Організація роботи ПТОЛ; Організація роботи комплексних бригад по ТО і поточному ремонту локомотивів; Організація роботи локомотивних бригад; Використання ПЕОМ при складанні документів обліку і звітності; Будова електровозів; Будова електропоїздів; Механічне обладнання електровозів та електропоїздів; Електричне обладнання електровозів та електропоїздів; Електричні машини електровозів та електропоїздів; Пневматичне обладнання електровозів та електропоїздів; Способи ремонту і відновлення спрацьованих деталей і спряжень; Приймання і ремонт локомотивів, агрегатів, вузлів; Організація контролю якості виконання ремонтно-відновлювальних робіт; Оформлення технологічної документації; Визначення параметрів при випробуванні вузлів і агрегатів; Світлофорна сигналізація; Автогальмове обладнання; Профіль колії; Організація контролю правильності покажчиків контрольного обладнання; Ознаки нормальної роботи локомотивного обладнання; Ознаки нормальної роботи приладів контролю і безпеки руху; Робота з контрольно-вимірювальними приладами та інструментом; Механічна обробка під час ремонту деталей.        

Загальні вміння:

- чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним і письмовим;

- уміти забезпечувати виконання вимог безпеки руху поїздів, життєдіяльності та охорони праці;

- уміти якісно виконувати загальну і локальну діагностику вузлів або систем;

- уміти виконувати технічне обслуговування   і   поточний ремонт локомотивів;

- уміти виконувати типові технологічні розрахунки для визначення потреби у технічному оснащенні, вимірювальних приладах, механізації технологічних процесів;

- уміти розраховувати витрати   матеріалів та запасних частин;

- уміти складати місячні та річні плани ремонту локомотивів та графіки огляду і ремонту технологічного  устаткування, приладів, інструменту;

- уміти виконувати усі види ремонтно-відновлювальних робіт згідно технології в

дільниці (відділенні);

- уміти  контролювати  правильність покажчиків контрольного обладнання;

- уміти виявляти відхилення від норми в роботі вузлів і систем  локомотивного обладнання.

Основними типами локомотивів, які розглядаються в якості наочних прикладів є:

Тепловози:

магістральні - 2ТЭ116, серія ТЭ10, ТЭП60, ТЭП70, М62;

маневрові - ТЭМ 2, ТЭМ 7, ТГМ 4, ТГМ 6, ЧМЭ 3.

Електровози:

постійного струму - ДЕ 1, ВЛ 8, ЧС 2, ЧС 7;

змінного струму - ВЛ 60, ВЛ 80, ЧС 4, ЧС 8.

Випускники коледжу можуть працювати на:

 • промислових державних і недержавних підприємствах металургійної та гірничодобувної промисловості, де перевезення вантажів здійснюється залізничним транспортом;
 • залізницях загального користування міністерства транспорту та зв’язку.

Випускники коледжу з даної спеціальності можуть займати наступні посади:

 • Слюсар з ремонту тягового рухомого складу 3-4 розряду, локомотивного депо або тепловозоремонтного заводу.
 • Помічник машиніста локомотива (тепловоза, електровоза).
 • Бригадир слюсарів з ремонту тягового рухомого складу.
 • Майстер локомотивного депо або тепловозоремонтного заводу.
 • Майстер пункту екіпірування локомотивів.
 • Технік по замовленню і постачанню запасних частин та нестандартного об-ладнання для локомотивних депо.
 • Електрик з ремонту електричного обладнання тягового рухомого складу.
 • Технік - дефектоскопіст.
 • Черговий по локомотивному депо.
 • Механік локомотивного депо.

Цех з ремонту електровозів  в  депо ст. Дніпропетровськ Цех з ремонту електровозів  в  депо ст. Дніпропетровськ

Графік навчального процесу зі спеціальностей розроблений методистом з навчальної роботи, погоджений з заступником директора з навчальної роботи і затверджений директором коледжу.

На підставі графіку навчального процесу та навчального плану в коледжі щорічно складається графік навчання з визначенням часу на теоретичне навчання, навчальну та технологічну практики, визначається термін екзаменаційних сесій та складання державних екзаменів.

З дисциплін навчальний час розподілено між теорією і практикою згідно до вимог підготовки спеціалістів. Співвідношення нормативних дисциплін і дисциплін за вибором відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей. Співвідношення відведених годин на фундаментальну і спеціальну підготовку відповідають вимогам галузевих стандартів спеціальностей.


- ПРО ВИКЛАДАЧІВ -

Предметна комісія «АД, ТО, загально-технічних дисциплін», яка безпосередньо займається підготовкою і випуском фахівців з ремонту і експлуатації рухомого складу залізничного транспорту складається, як  з досвідчених так і молодих спеціалістів технічного напрямку. На даний момент в комісії працює 4 викладача спеціальних дисциплін, а саме:

Таблиця 1 - Викладацький склад комісії (кадрове забезпечення)

з/п Прізвище, ім’я та по-батькові, (штат., сумісник) Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність Спеціальність за дипломом  Фото викладача 

1

Ярмошенко Михайло Вікторович

1979 р.н. (штатний)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна – 2003.

«Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»

Інженер-механік

(спеціаліст)

 

2

Новицька Людмила Леонідівна,

1950 р.н. (штатний)

Дніпропетровський інститут інженерів транспорту – 1973. 

«Тепловози та тепловозне господарство.

 

Інженер-механік 

(спеціаліст)

 

3

Ковтун Віктор Власович,

1946 р.н. (сумісник)

Дніпропетровський державний університет – 1976. 

«Системи автоматичного управління»

Інженер електро-

механік (спеціаліст)

 

4

Кіндратишин Оксана Йосипівна, 

1989 р.н. (штатний)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна – 2011.

«Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»

Інженер-механік

(спеціаліст)

 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна – 2012.

«Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»

Інженер-механік

(магістр)

Таблиця 2 – Забезпеченість викладачами навчальних дисциплін спеціальності 5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

№ з/п Прізвище, ім’я та по-батькові Посада; для сумісників місце основної роботи, посада Категорія Дисципліни, які викладає 
1 Ярмошенко Михайло Вікторович  Голова предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Вища

1. Механізація та автоматизація технологічних процесів ремонту;

2. Тепловози та дизель-поїзди;

3. Технічна експлуатація залізниць та безпека руху;

4. Автоматичні гальма рухомого складу;

5. Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту.

2 Новицька Людмила Леонідівна Заступник головипредметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Вища, викладач - методист

1. Технологія ремонту рухомого складу;

1.1 КП «Технологія ремонту рухомого складу»;

2. Електричні машини;

3. Електрорухомий склад залізниць.

3 Ковтун Віктор Власович Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін», заступник директора з виробничого навчання Вища, викладач - методист 1. Основи промислової електроніки.
4 Кіндратишин Оксана Йосипівна Викладач предметної комісії «АД, ТО, загально-технічних дисциплін» Друга

1. Технічна механіка;

2. Матеріалознавство;

3. Основи стандартизації;

4. Основи локомотивної тяги;

5. Електропостачання залізниць;

6. Охорона праці;

7. Охорона праці в галузі.

 


ПРО ПРАКТИКУ

Вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду є основними задачами при проведенні практик зі студентами коледжу.

При роботі в навчальних майстернях навчальна група ділиться на дві підгрупи по 15 чоловік. Теоретичні заняття  проводяться в класі або майстеренях, які оснащені наочним приладдям, стендами та станками. Приділяється також увага і міжпредметним зв’язкам при вивченні тем.

Кожна тема програми включає вступний інструктаж, який проводиться майстром виробничого навчання, виклад теми, демонстрацію прийомів роботи та самостійну роботу студентів. У процесі пояснення й показу використовуються інструкційні технологічні карти, плакати, щити з набором інструментів і пристосувань, стенди зі зразками, що демонструють послідовність переходів і операцій, плакати та інструкції з техніки безпеки.10

Завершується навчання студентів у майстернях коледжу виконанням комплексної роботи з виготовлення корисної продукції, що значною мірою  підвищує рівень виробничої підготовки майбутніх фахівців і здачею заліку.

Останній етап навчальної практики є практики: на одержання робочої професії, технологічна і переддипломна, які проводяться на базових підприємствах.

На цей період видається наказ по підприємству про призначення керів-никами практики провідних спеціалістів підприємства і наказ (розпорядження) по цеху про закріплення студентів за досвідченим ро-бітником - наставником.

Навчання під час практики на одержання робочої професії проходить в ін-дивідуальному або бригадному порядку з наступною здачею кваліфікаційних іспи-тів.

 

11

Безпосереднє керівництво виробничою практикою студентів у цехах, бригадах, ділянках, відділеннях і т.і.,  покладається на постійно працюючих в них фахівців, які зобов'язані забезпечити виконання студентами програми практики і надати оцінку якості їхньої роботи.

Керівникові практики поручається група практикантів до 10 чоловік. Загальне керівництво практикою покладається на одного із провідних спеціалістів, які організують практику студентів, надає їм необхідну допомогу, піклується про умови їхньої праці і побуту, разом із суспільними організаціями дає докладні відгуки про виробничу   роботу студентів і отриманих ними практичних навичок, а також висновок по їх звітам.

Переддипломну практику студенти проходять відповідно до завдання на дипломне проектування.

Після закінчення навчальної практики на виробництві і навчання по отриманню суміжної професії під час технологічної практики студенти здають кваліфікаційні іспити.

Іспити проводять кваліфікаційні комісії підприємств за участю представників коледжу. Тим студентам, які витримали іспити, присвоюють робочий розряд і видають посвідчення встановленого зразка.


ПРО СТУПЕНЕВУ ПІДГОТОВКУ

Після закінчення коледжу, студенти можуть продовжити своє навчання в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна (ДІІТ) на кафедрі «Локомотиви» та Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ).

Згідно угоди про ступеневу підготовку «Коледж - ВУЗ», випускники коледжу, які успішно закінчили навчальний заклад, зараховуються до ВУЗу на 2 курс денного відділення (3 курс заочного відділення) і продовжують навчання для отримання кваліфікації інженер - механік.

14

  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (ДІІТ) 


- НАШІ НАГОРОДИ –

ВІДЗНАКИ ВИКЛАДАЧІВ

12 13

 22 23 24

      

ВІДЗНАКИ СТУДЕНТІВ

  


- НАШІ ВИПУСКНИКИ –

Денне відділення

 

Сергій

Яременко

Дніпропетровськ, Україна

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - машиніст тепловоза

 

Михайло

Трусь

Червоноармійськ, Україна

Вагонне депо Волноваха

 

Михайло

Вигулярний

Дніпропетровськ, Україна

Локомотивне депо Н.Д.-вузол (ТЧ-1)

- машиніст електровоза

 

Олександр

Гармаш

Україна

ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"

ПТП "Павлоградвантажтранс" 

- дорожній майстер

 

Ігор

Нагорнюк

Дніпропетровськ, Україна

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - механік (слюсар 6-го розряду) з ремонту тепловозів

 

Максим

Луньов

Дніпропетровськ, Україна

Пасажирське вагонне депо ЛВЧД-1 - слюсар

 

Заочне відділення

 

Максим

Кобилянський

Дніпродзержинськ, Україна

ПАТ "ДнепрАзот"

 

Вікторія

Вотріна

Дніпропетровськ, Україна

Пасажирське вагонне депо ЛВЧД-1 - провідник

 

Олександр

Луценко

Синельникове, Україна

Синельниковське локомотивне депо

 

 


- Наше дозвілля -

16

 1517

- Наша робота –

20 

19 21