Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж"

Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж

На якій спеціальності Ви бажаєте навчатися?
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос:

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Зміст статті

Коротка характеристика спеціальності

 
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»
Код та назва спеціальності – 5.03050401 «Економіка підприємства»
Освітньо-кваліфікаційний рівень  – молодший спеціаліст
Кваліфікація – молодшого спеціаліста з економіки підприємства
Рівень акредитації – І
Ліцензійний обсяг – 60
Термін навчання: база  9 класів 2 роки 10 місяців
                         база 11 класів 1 роки 10 місяців

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 5.03050401 Економіка підприємства (ЕП)

Професійні назви робіт,які здатен виконувати фахівець освітньо - кваліфікаційного рівня  “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.03050401 “Економіка підприємства

 • Технік з планування
 • Диспетчер виробництва
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з праці
 • Технік з нормування праці
 • Хронометражист
 • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації )
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
 • Інспектор з цін

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних тенденцій і законів економіки у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та юридично незалежної ланки національної економіки – підприємства, в його діяльності, спрямованій на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо, відповідно до власних виробничих планів та договірних зобов’язань і на умовах повного господарського розрахунку самофінансування та самоуправління.

Сучасний економіст — це фахівець, який знає відповідь на питання — звідки на підприємстві береться прибуток, і чому його немає.

Відповідно пряме завдання економіста полягає в правильній розстановці пріоритетів і цілей для отримання максимального прибутку з найменшими втратами, причому без шкоди для якості продукції або послуг.

Популярність професії економіст серед молоді пояснюється тим, що в умовах кардинальних змін в Україні молоді люди хочуть розуміти суть цих змін, їх мету і кінцевий результат. Сучасна молодь відчуває відповідальність за долю своєї країни і не поступиться своїм невід’ємним правом на участь в управлінні країною тільки еліті, тому вона й прагне опанувати економічними знаннями і вивчати економічні проблеми.

У майбутньому випускники можуть обіймати такі посади:

 • економіст виробничих підрозділів підприємства;
 • спеціаліст-аналітик з питань ефективності виробництва;
 • консультант або експерт у науково-дослідницьких, інформаційних центрах;
 • економіст фінансової служби;
 • економіст з питань управління виробництвом;
 • спеціаліст-аналітик з питань ризику у фінансових та банківських установах, страхових компаніях;
 • консультант-аналітик в інвестиційних фондах та компаніях.

 

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • промислові підприємства, у тому числі з іноземним капіталом;
 • державні організації та управління різних рівнів;
 • підприємства торгової та посередницької діяльності;
 • науково-дослідні організації;
 • економічні підрозділи МВД, СБУ та ін.;
 • вищі та середні навчальні заклади;
 • банки, страхові компанії;
 • товарні та фондові біржі;
 • інвестиційні фонди, інвестиційні компанії;
 • рекламні, інформаційні компанії;
 • аудиторські та консалтингові фірми.

 

Професійні завдання економіста підприємства:

 • розрахунки основних економічних показників;
 • аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та обґрунтування планових рішень;
 • організація системи контролю на підприємстві;
 • розробка заходів запобігання банкрутства;
 • оцінка зовнішнього потенціалу фірми;
 • оцінка та управління ризиками підприємств, банків та страхових установ;
 • формування партнерських відношень з закордонними та вітчизняними підприємствами і організаціями;
 • організація консультаційних та інформаційних послуг.

     Професія економіст — особисті якості та основні завдання

Робота економістом вимагає:

 • Комунікабельності;
 • організаторських здібностей;
 • акуратності;
 • точності і терпіння;
 • вміння аналізувати великий обсяг інформації;
 • хорошої пам’яті і високої концентрації уваги;
 • вміння будувати прогнози.

ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

 

Назва циклів та дисциплін

Нормативна кількість навчальних годин

І. Цикл природничо-наукових і загальноекономічних дисциплін.

1.Інформатика та комп’ютерна техніка

2.Економіка підприємства

3.Бухгалтерській облік

4.Фінанси підприємства

5.Статистика 

6.Політична економія

7.Вища математика

8. Екологія

11. Безпека життєдіяльності

ІІ. Цикл дисциплін фахової підготовки.

1.Економіка і нормування праці

2.Обґрунтування господ. рішень  і оцінювання ризиків

3.Фінансовий облік

4. Планування та організація діяльності підприємства

5.Інвестиційна діяльність

6.Економічний аналіз 

7.Податкова система

8. Управління витратами 

9.Інформаційні системи і технології на підприємствах

11. Менеджмент

12. Маркетинг

13. Соціально-економічна статистика 

 

108

108

108

54

54

108

108

54

54

 

162

54

162

216

54

162

108

108

162

108

108

108

Згідно навчального плану  виконуються курсові роботи с дисциплін “Планування  та організація діяльності підприємства”, “ Економічний аналіз”.

 

Для підвищення рівня професійної компетентності студентів у коледжі  працюють  клуби «У світі економіки» та «Фінансист», що сприяє розвитку самостійності, ініціативності, творчих здібностей. Для всебічного розвитку студентів працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції.


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

В ході навчального процесу теоретичні знання студенти закріплюють практичною діяльністю під час навчальної, технологічної та переддипломної практики протягом 10 тижнів.

Навчальна практика

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Технологічна практика

У ході практики формуються професійні уміння та особистісні якості майбутніх спеціалістів  економічного напрямку.  Виконуючи завдання студент-практикант оволодіває багатоаспектними видами професійної діяльності, що дає можливість підвищити рівень практичної підготовки до професійної діяльності.

Переддипломна практика

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед державними екзаменами. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для  складання державних екзаменів.

Практика проводиться на передових сучасних підприємствах, в організаціях та установах будь яких форм власності Придніпровського регіону, де студенти отримують необхідні вміння та навички з організації та планування діяльності на підприємствах, з аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств.

Бази практики

 • ПАТ КБ Приватбанк;
 • ТОВ «Дніпроінаудит»;
 • ТОВ «Аудиторська фірма «УКРФІНАУДИТ»;
 • ДП НЕК «Укренерго»;
 • ДП НЕК «Обленерго»;
 • Міський водоканал;
 • КП «Дніпроводоканал» ДАР;
 • відділенні ВД ФССНВУ в м. Дніпропетровську.

ПРО СТУПЕНЕВУ ПІДГОТОВКУ

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу для отримання кваліфікації  бакалавр, спеціаліст, магістр. Оформлені угоди про співробітництво з Дніпропетровською національною металургійною академією,

 • Придніпровською академією будівництва і архітектури,
 • Дніпропетровським університетом залізничного транспорту,
 • Дніпропетровським університетом ім.А. Нобеля,
 • Дніпропетровським хіміко-технологічним університетом та ін.

ПРО ВИКЛАДАЧІВ

 

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові, (штат., сумісник)

Вища освіта: що закінчив, коли, спеціальність

Дисципліни, які викдалає

Фото викладача

1

Оката Олена Володимирівна,

(штатний)

Дніпропетровський державний університет, 1985р. економіка праці,

Економіст,

Категорія вища - методист

1.Економіка підприємства.

2.Економіка і нормування праці,

3.Інвестування.

4.Управління витратами

 

2

Вовк Тамара Іванівна,

(штатний)

Дніпропетровський державний університет, 1991, економіка і соціологія праці,

Економіст

Категорія - вища

Фінансовий облік

 

3

Костюченко Ірина Іванівна,  

(штатний),

голова комісії економічних дисциплін

Державна металургійна академія України, 1994, економіка і управління в металургії, інженер – економіст,

Категорія вища

1. Планування та організація діяльності підприємства.

2.Економічний аналіз,

3. Економіка підприємства

 

4.

Панченко Ольга Андріївна,

(штатний)

Дніпропетровський металургійний інститут,1971р. «Організація механізованої обробки економічної інформації».

Інженер – економіст, категорія

Вища - методист

1.Фінанси підприємства.

2.Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

 

 

5.

Зотик Ольга Володимирівна

(штатний)

Дніпропетровський державний університет, 1994 рік, економіка і управління виробництвом, економіст,

Категорія перша

1.Податкова система.

 

6.

Рудюк Наталя Валентинівна,

(штатний)

 

 

Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту. 2000 р., облік і аудит

Магістр з економіки,

Категорія вища

1Економічний аналіз

2.Статистика

 

 


ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Відкриття спартакіади

 

Благодійний концерт у Придніпровському будинку інвалідів

Художня самодіяльність

  

Студентська наукова конференція

 

Досягнення в міській олімпіаді

 

Ukrainian English Polish Russian

Календар новин

Травень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хто відвідує сайт:
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останній голос: